Praktijk Aleida
Kalmeer uw gedachten genees uw lichaam  

Overeenkomst
·      De BATC Complementair Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.
·      De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
·      De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
·      De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
·      De BATC Complementair Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
·      De BATC Complementair Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. 
Bij visitatie van de  praktijk         wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de        visiteur.  De BATC Complementair Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.  De BATC Complementair Therapeut            verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen  De BATC Complementair Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een        collega- therapeut of een arts, indien nodig mocht zijn. De BATC Complementair Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Beëindiging van       de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan           hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Complementair Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van        de  BATC Complementair Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen      risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De BATC Complementair Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de     hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan           per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.  Voor eventuele klachten over        de  behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot: de therapeut, de beroepsorganisatie van de therapeut en  tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop.

  De BATC Complementair Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Tijdens het eerste consult graag uw identiteit bewijs meenemen. 


E-mailen
Bellen
Map
Info